HOME
Koomhaiv Xuvtooj Cua
Nyob zoo ib tsoom phoojywg suavdlawg ua tsaug kws koj tseem cig tuaj saib peb xuvtooj cua Koomhaiv has lug Moob puag cig 24 teev 7 nub. 

Tsim tshwm yog lub 4 hlis xyoo 2011 nyob rua lub nroog Milwaukee xeev Wisconsin teb chaw America.

Lub hom phaj yog xaav kuas peb Moob txhua tug tsi has tug nyob dleb los nyob ze kuas tau twb ncauj tawm lug uake.  Xaav xuv noog moo, kev lom zem, Moob txujci, saab siv huam, tawm tswv yim hab ntau yaam kws yuav zoo rua ib zej tsoom Moob.

Thov caw koj hab ib tsoom Moob tuaj nrug peb koom nyob rua ntawm 


‚Äč1(206) 402-0830


Qhuab qha.